Bc. Adéla Palyusiková

Bachelor's thesis

Aktivní senior jako dobrovolník

Active senior volunteer
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aktivními seniory, kteří provádí dobrovolnickou činnost. Hlavním cílem práce je objasnit, jak jsou senioři jako dobrovolníci k dobrovolnické činnosti motivování. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části vymezuji hlavní pojmy, které se týkají zkoumaného tématu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří …more
Abstract:
The thesis deals with active seniors who performs volunteer. The main objective is to clarify how the seniors as volunteers volunteering motivation. The work is split into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part defines the main terms that relate to the topic under examination. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is devoted to old age and related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Klára Záleská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta