Bc. Adéla Palyusiková

Bakalářská práce

Aktivní senior jako dobrovolník

Active senior volunteer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktivními seniory, kteří provádí dobrovolnickou činnost. Hlavním cílem práce je objasnit, jak jsou senioři jako dobrovolníci k dobrovolnické činnosti motivování. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části vymezuji hlavní pojmy, které se týkají zkoumaného tématu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří …více
Abstract:
The thesis deals with active seniors who performs volunteer. The main objective is to clarify how the seniors as volunteers volunteering motivation. The work is split into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part defines the main terms that relate to the topic under examination. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is devoted to old age and related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Záleská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta