Hana Chrobáková

Master's thesis

Vícekriteriální zhodnocení činnosti Správy jeskyní ČR

Multi-criteria Evaluation of the Functioning of the Cave Administration in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá 14 zpřístupněnými jeskyněmi v České republice, jež jsou ve správě Správy jeskyní České republiky, což je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí České republiky. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejdříve charakterizováno národní hospodářství, poté veřejný sektor, který je jeho součástí, včetně jeho vybraných subjektů …viac
Abstract:
The thesis analyses 14 accessible caves in the Czech Republic which are managed by the Cave Administration in the Czech Republic which is a contributory organization of the Ministry of the Environment in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part is characterized the national economy, then the public sector which is part of it, including its selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedúci: Jiří Bečica
  • Oponent: Izabela Ertingerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa