Theses 

Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních investic – Daniel Bogdanovič

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Doctoral programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Daniel Bogdanovič

Doctoral thesis

Vliv dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních investic

The influence of economic double taxation of dividens on the inflow of foreign investments

Abstract: Při pohybu kapitálu a osob nejen v rámci EU mohou vznikat situace, ve kterých je příjem daňových poplatníků, v tomto případě zahraničních investorů, zdaněn dvakrát. Dvojí zdanění příjmů má za následek zvýšení daňové a administrativní zátěže zahraničních investorů, což může ovlivnit jejich rozhodnutí o alokaci vlastního kapitálu. Cílem práce je zhodnocení a kvantifikace vlivu dvojího ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. Je nutno dodat, že cílem práce je zkoumat jen ten případ dvojího ekonomického zdanění, kdy je dividenda vyplácena společnosti (ne jednotlivci), která je zahraničním daňovým rezidentem. O dvojím ekonomickém zdanění dividend lze psát v situaci, ve které je dividenda zdaněna dvakrát a podléhá stejnému druhu daně (daň z příjmů), ale u dvou různých daňových poplatníků. K dosažení cíle práce je nutné určit výši efektivní sazby daně dvojího ekonomického zdanění dividend (etzd). Prostředkem pro dosažení cíle práce je především metoda regresní analýzy, pomocí které je vytvořen regresní model s více nezávisle proměnnými pro panelová data zemí Visegrádské skupiny. Tento model umožňuje kvantifikovat vliv dvojího ekonomického zdanění dividend (etzd) na příliv zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny. Autor práce dochází k závěru, že efektivní sazba daně dvojího ekonomického zdanění dividend (etzd) má vliv na příliv přímých zahraničních investic do zemí Visegrádské skupiny.

Abstract: Movement of capital and persons not only within the EU can create situations when income of taxpayers, in this case foreign investors might be taxed twice. Double taxation of income causes increase of tax and administrative burden of foreign investors which can influence their decision about allocation of their capital. The main objective of this paper is to evaluate and quantify the influence of economic double taxation of dividends on the inflow of foreign investments into countries of the Visegrad Group. It is necessary to add that the objective of this paper is to examine only the case of economic double taxation of dividends when the dividends are paid to companies (not individuals) which are foreign residents. Economic double taxation of dividends occurs when dividends are taxed twice by the same type of tax (income tax), but there are two different tax payers paying this tax. In order to attain the objective of this paper it is necessary to determine an effective tax rate of economic double taxation of dividends (etzd). The method of regression analysis, specifically the regression model with more independent variables for panel data for countries of the Visegrad Group, is the main tool used to attain the objective of this paper. This model enables quantifying the influence of economic double taxation of dividends (etzd) on the inflow of foreign investments into countries of the Visegrad Group. The author of this paper has come to a conclusion that an effective tax rate of economic double taxation of dividends (etzd) influences the inflow of foreign direct investments into countries of the Visegrad Group.

Keywords: daň z dividend, dvojí ekonomické zdanění dividend, rezident, portfoliové investice, přímé zahraniční investice, panelová data

Keywords: dividend tax, economic double taxation of dividends, resident, portfolio investments, foreign direct investments, panel data

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2014
  • Supervisor: Jan Široký

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/2/2019 10:42, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz