Vendula Kramolišová

Bakalářská práce

Komparace území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

Comparison of the Territory of the Euroregion Bílé-Biele Karpaty
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza Euroregionu Bílé-Biele Karpaty. Cílem práce je jednak posoudit socioekonomickou situaci v NUTS III Euroregionu Bíle-Biele Karpaty, jednak zhodnotit nerovnosti v krajích v různých oblastech. První část práce je tvořena úvodem. Kapitola s názvem Regionální politika ve vztahu k euroregionům je zaměřena na obecný nástin regionální politiky, definuje její základní pojmy …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyze the Euroregion Bílé-Biele Karpaty. The aim is both to assess the socio-economic situation in the NUTS III Euroregion Bílé-Biele Karpaty, to assess disparities in both regions in various areas. The first part of this thesis is created by the introduction. Chapter titled Regional policy in relation to the Euroregions focuses on the common outline of regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Hubáček
  • Oponent: Zuzana Blažková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava