Theses 

Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole – Bc. Daniela Ďásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniela Ďásková

Diplomová práce

Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole

Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school

Anotace: Diplomová práce s názvem Výuka anglického jazyka žáků s lehkým mentálním postižením se věnuje procesu výuky anglického jazyka v inkluzivní základní škole. Je rozdělena do čtyř kapitol, tří teoretických a jedné empirické. První kapitola se věnuje terminologii, klasifikaci, etiologii a diagnostice mentálního postižení. Další část pak popisuje osobnost jedince s lehkým mentálním postižením a jeho komunikační zvláštnosti včetně metod a postupů, jak s těmito jedinci komunikovat. Součástí jsou i specifika rozvoje, postavení ve společnosti a socializace. Druhá kapitola shrnuje legislativní opatření, která se týkají vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Krom legislativních předpisů je zde zmíněn Katalog podpůrných opatření, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a v poslední části kapitoly pak specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v procesu inkluzivního vzdělávání. Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na proces výuky, učení a vyučování. Dále jsou zde popsány didaktické metody a zásady užívané ve výuce žáků s lehkým mentálním postižením, dále učební pomůcky a strategie a metody didaktiky výuky cizích jazyků. Empirická část analyzuje konkrétní proces výuky anglického jazyka žáků s lehkým mentálním postižením na inkluzivní základní škole. Popisuje používané metody, formy výuky, vzdělávací programy, očekávané výstupy a vlastní systém učebnic. Závěr práce pak tvoří shrnutí a doporučení pro speciálně-pedagogickou praxi.

Abstract: The master thesis called „Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school” is focused on the process of teaching English at inclusive primary school. It is divided into four chapters, three of them are theoretical and one is empirical. First chapter is dedicated to the terminology, classification, etiology and diagnostic of mental impairment. Next part describes the personality of individual with mild mental impairment and his communication specialities, including methods and procedures of how to communicate with these individuals. It also contains specifics of development, position in the society and socialization. Second chapter summarizes legislative measures, which concerns education of children, pupils and students with specific learning difficulties. Besides legislative regulation there are also mentioned Catalogue support measures and Framework educational programme. Last chapter of the theoretical part focuses on the process of teaching and learning. There are also described didactical methods and principals used in the teaching of pupils with mild mental impairment, teaching aids and strategies and didactical methods of teaching foreign languages. Empirical part describes particular process of teaching the pupils with mild moderate impairment English language. It describes the methods used, forms of teaching, educational programmes, expected output and own system of textbooks. Conclusion consists of the summary and recommendation for special need education practise.

Klíčová slova: lehké mentální postižení, anglický jazyk, jazykové vzdělání, základní škola, metody výuky, English language, mild mental disability, language education, methodology of teaching

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz