Ing. Sandra Čevorová

Bakalářská práce

Rasová diskriminace na trhu práce ve vybraných zemích

Racial Discrimination in Labour Market in Selected Countries
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce ve Spojených státech amerických. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o mzdových rozdílech a diskriminačních teoriích. Je zde také vysvětlen mzdový rozdíl a jeho rozklad. Druhá část je věnována pracím, které zkoumají rasovou diskriminaci. Ve třetí části jsou vytvořeny ekonometrické modely, které zkoumají mzdovou mezeru. Následně …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is about racial discrimination in the labour market in the United States. The first section provides theoretical findings about pay gaps and discriminatory theories. It also explains wage gap and its decomposition. The second part is devoted to works that explore racial discrimination. In the third part there are created econometrics models that examine the wage gap. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Motl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta