Theses 

Marketing jako interní služba v softwarové společnosti se zaměřením na on-line marketing – Bc. Ladislav Suchanek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ladislav Suchanek

Diplomová práce

Marketing jako interní služba v softwarové společnosti se zaměřením na on-line marketing

Marketing as an internal service in a software company with a focus on on-line marketing

Anotace: Práce obsahuje způsob vytvoření guerilla marketingové strategie, přehled a využití inovačních způsobů propagace nových výrobků a služeb na poli on-line marketingu se zaměřením na nová média. V práci je zpracován návrh služby zajišťující marketing společnosti jakožto interní služby společnosti pro jednotnou propagaci výrobků a služeb. Tento teoretický základ je využit při zpracování případové studie. Případová studie obsahuje analýzu a popis stávajících marketingových nástrojů a procesů vybrané společnosti. Jsou v ni navrženy nové procesy a nástroje podporující propagaci a marketingové aktivity v malém podniku při zohlednění nových on-line trendů. Dobře nastaveným procesům, jakožto nástroji pro efektivní podporu marketingu, je v práci věnována velká pozornost. Poznatky uvedené v této práci mají přispět ke zlepšení fungování marketingu ve společnosti, pro kterou je případová studie zpracována.

Abstract: The thesis deals with the creation of guerilla marketing strategy and offers an overview and the use of innovative methods of promoting new products and services in an on-line marketing with a focus on new media. The thesis is also concerned with a proposal of a service which deals with the marketing of a company as an internal company service for a unified promotion of products and services. The theoretical base is then used for a case study. The case study comprises an analysis and a description of present marketing tools and processes of a given company. New processes and tools are proposed to support promotion and marketing activities in a small company while taking new on-line trends into consideration. A close attention is paid to well-set processes which may then function as a tool for an effective marketing support. The conclusions of this thesis may improve marketing in a company for which the case study has been conducted.

Klíčová slova: on-line marketing, guerilla marketing, marketingová strategie, marketing jako vnitřní služba, marketingové nástroje, sociální média, sociální sítě, marketingové procesy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Komárková
  • Oponent: MBA Sandra Kumorowski

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:20, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz