Theses 

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva. – Radek KADLEC, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radek KADLEC, DiS.

Bakalářská práce

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.

The role of fire brigades in protection of the district Vysočina inhabitants.

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na splnění cíle, zjistit provádění odborné přípravy členů předurčených jednotek a vytvořit přehled technických prostředků ve vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Kraje Vysočina předurčených k řešení úkolů týkajících se ochrany obyvatelstva. Výzkumné otázky hledaly dvě odpovědi: jsou v Kraji Vysočina předurčeny jednotky požární ochrany k řešení úkolů ochrany obyvatelstva, a mají členové těchto jednotek odbornou způsobilost k provádění těchto činností. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výsledkovou. V části teoretické je popsána Ochrana obyvatel a její vývoj na území České republiky. Dále se zde věnuji organizaci požární ochrany v České republice, jednotkám požární ochrany, jejich úkolům a předurčenosti. V závěru teoretické části je popsáno provádění základní odborné přípravy a získávání odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na území České republiky. V rámci kvalitativního výzkumu bylo pro získání informací použito dotazníkového šetření a metoda řízených rozhovorů. Dotazníkové šetření proběhla v předurčených jednotkách sborů dobrovolných hasičů Kraje Vysočina a bylo zaměřené na jejich předurčenost, zajišťování a provádění odborné přípravy členů. U velitelů jednotek předurčených k poskytování humanitární pomoci na dálnici D1, byly otázky rozšířeny o otázky, zda jsou jednotky vybaveny technickými prostředky k poskytnutí pomoci, kdo tyto prostředky vlastní. Dále dotazník zjišťoval, zda byla již jednotka krajským operačním a informačním střediskem vyslaná k poskytnutí humanitární pomoci při hromadné havárii na dálnici D1. Rozhovory s příslušníky na odděleních ochrany obyvatelstva a krizového řízení byly rozděleny na tři části. V první části rozhovoru byly otázky vedeny k zjištění, zda jsou v Kraji Vysočina a okrese Pelhřimov předurčené jednotky dobrovolných hasičů obcí k plnění úkolů ochrany obyvatelstva,jaké mají potřebné vybavení. Druhá část rozhovorů byla zaměřena na provádění odborné přípravy a způsobilosti členů předurčených jednotek v Kraji Vysočina. V poslední části rozhovoru jsem kladl otázky týkající se kurzu technik ochrany obyvatelstva, který bude HZS Kraje v roce 2016 pořádat pro všechny předurčené jednotky. Výsledková část bakalářské práce prezentuje pomocí grafů zjištěné informace dotazníkového šetření v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Dále jsou zde uvedeny otevřené odpovědi rozhovorů na pracovišti a oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Na první výzkumnou otázku, zda jsou v Kraji Vysočina předurčené jednotky k řešení mimořádných událostí v oblasti ochrany obyvatelstva, může bakalářská práce odpovědět, že se v Kraji Vysočina takové jednotky dobrovolných hasičů nachází. Z vyhodnocení obdržených odpovědí vzešlo, že k plnění těchto úkolů jsou přednostně jmenovány jednotky kategorie JPO II a JPO III. Co se týká otázky vybavenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí speciálními technickými prostředky, jsou v Kraji Vysočina vybavovány pouze předurčené jednotky k poskytnutí krátkodobé humanitární pomoci na dálnici D1. Ostatním předurčeným dobrovolným jednotkám požární ochrany je vybavení k zajištění jejich předurčené činnosti dovezeno ze skladů nebo požárních stanic HZS kraje. Z tohoto důvodu jsem navrhl k řešení takto vzniklých mimořádných událostí předurčovat i jednotky kategorie JPO V. Co se týká cíle, zjistit provádění základní a cyklické odborné přípravy, bylo zjištěno, že se odborná příprava člen

Anotace: ů jednotek PO provádí. Zde bych ale doporučil zavedení více praktického výcviku. Z informací týkajících se druhé výzkumné otázky o odborné způsobilosti členů jednotek PO, bylo zjištěno, že doposud členové předurčených jednotek odbornou způsobilost nemají. Kurz k zajištění odborné způsobilosti bude organizován až v roce 2016 pro všechny předurčené jednotky Kraje Vysočina. Zde jsem doporučil kurz technika OO provádět přímo na stanicích územního odboru.

Abstract: The target of this bachelor thesis is to determine implementation of professional training of members of predetermined fire units and create list of technical equipment of volunteer fire brigade units of County Vysocina predetermined to solve tasks in civil protection. In the research I tried to find answer to two main questions: are there any fire units in County Vysocina predetermined to solve civil protection challenges and are the members of these units competent to perform these tasks? The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the civil protection and its historical development in the Czech Republic and the organization of fire their tasks and specialization. The end of the theoretical part describes the implementation of basic professional training and gaining competence within the members of volunteer fire brigades units in the Czech Republic according to applicable legislation. Within the qualitative research two methods were used: questionnaire survey and structured interview. The questionnaire survey was carried out in predetermined voluntary fire brigades units of County Vysocina and was aimed at their predetermination, providing and managing professional training. The questions for the commanders of units predetermined to provide humanitarian aid to the motorway D1 were extended to provide information about the technical equipment to provide short-term assistance and if their units have been sent by control room to provide humanitarian assistance in a mass accident on the motorway D1.The interviews with the fire brigade members at the civil protection and crisis management departments are divided into three parts. The first part questions ask about the number of predetermined volunteer fire units in county Vysocina and Pelhrimov district predetermined for civil protection and their technical equipment. The second part of the discussion focuses on professional training. In the last part I asked questions concerning the specific seminar which should provide professional competence in civil protection. This seminar should be open for all the predetermined units of County Vysocina in 2016. The practical part of the thesis presents gained information compiled into graph. Next I enclosed open answers from the interviews led in both civil protection and Crisis management department in Pelhrimov district and civil protection and Crisis management in Regional Headquarters of the Fire brigade of County Vysocina. The first research question confirms that in County Vysocina volunteer fire units predetermined to deal with emergencies in the area of civil protection are located. The evaluation showed that units of category JPO II and JPO III are determined primarily for implementation of these tasks. The research showed, that technical equipment is provided in County Vysocina only to volunteer fire units predetermined for the short-term humanitarian assistance to motorway D1. The fire units predetermined for other tasks are provided with the needed equipment from the stocks or supply of professional fire unit stations. For this reason I suggest possibility to predetermine units of JPO V categories for emergencies other than humanitarian assistance for D1.Regarding the goal of the work, the satisfactory degree of the basic and repeated professional training of fire brigade units in territorial departments was confirmed. I would only recommend focus on introducing more practical training concerning civil protection. The collected information relating to the second research question about the competence of unit members showed that in field of civil protection the competence is incomplete. Seminar to ensure proficiency in civil protection techniques in County Vysocina will be organized for all the predetermined units in 2016. I recommend this course to be performed directly at the territorial fire unit's stations.

Klíčová slova: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, ochrana obyvatel, odborná příprava, technik ochrany obyvatel, integrovaný záchranný systém

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Karda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47046 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KADLEC, Radek. Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:30, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz