Bc. Jan Vokřál

Diplomová práce

Informační hodnota beletrie: Konceptuální model pro popis beletrie v informačních systémech

Information Value of Fiction: A Conceptual Model for the Description of Fiction in Information Systems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou umělecké literatury jakožto zdroje informací. V teoretické části práce je vymezeno pojetí informace a z toho plynoucí filosofické východisko. Následně se přistupuje k definici umělecké literatury a beletrie. Beletrie je pojímána jako druh umělecké literatury a je definována jako epická umělecká literatura. Umělecká literatura je vymezena převažující estetickou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of art literature as a source of information. In the theoretical part of the thesis the concept of information and the resulting philosophical basis is delimited. Subsequently, the definition of art literature and fiction is approached. Fiction is conceived as a kind of art literature and is defined as epic art literature. Art literature is defined by the predominant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta