Václav Hluštík

Bakalářská práce

Kontrola kvality surovin a produktů při výrobě koksu

Quality Control for Coke Production - Raw Materials and Products
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá a popisuje kontrolu kvality vstupní suroviny pro výrobu koksu – uhlí, na závodě 10 Koksovna Arcelormittal Ostrava, a také produkty, které při výrobě koksu vznikají. V první části je představen podnik jako takový. Následně je popsán koloběh systému kontroly kvality od dodavatele až po odběratele a detailní popis kontroly kvality v Hutních a chemických laboratořích Koksovna …více
Abstract:
Bachelor's thesis addresses and describes the quality control of feedstock for the production of coke – coal, coke plant to plant 10 Arcelormittal, as well as products for the manufacture of coke formed. The first part of the undertaking as such. Next is description of quality kontrol cycle from supplier to customer and a detailed description of quality kontrol in the metalurgical and chemical laboratories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Jana Magnusková
  • Oponent: Václav Hrabal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin