Theses 

Použití aktivizační metody v hodinách zeměpisu na tématu Austrálie a Oceánie – Bc. Michal Kundrát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Kundrát

Diplomová práce

Použití aktivizační metody v hodinách zeměpisu na tématu Austrálie a Oceánie

Using the activation method in geography classes on Australia and Oceania

Anotace: Diplomová práce popisuje uplatnění aktivizační metody v modelové hodině zeměpisu na základní škole. Teoretická část se zaměřuje na obecnou definici učení, výukové metody, charakterizuje pojem učení v pohybu a integrovanou výuku. Také popisuje zařazení tématu Austrálie a Oceánie v Rámcovém vzdělávacím programu a popisuje klíčové kompetence. Empirická část pak popisuje zvolenou aktivizující metodu a rozhovory hodnotící tuto metodu s žáky i paní učitelkou. V této práci se budu snažit zjistit, zda je aktivizující metoda pro žáky vhodnější než frontální výuka a porovnám, jakých výsledků žáci dosáhli při probrání stejného množství učiva oběma metodami.

Abstract: The thesis describes the application of the activation method in the model geography class at elementary school. The theoretical part focuses on the general definition of learning, the teaching method, the concept of learning in motion and the integrated teaching. It also describes the inclusion of Australia and Oceania in the Framework Education Program and describes key competencies. The empirical part describes the chosen activating method and interviews evaluating this method with pupils and teachers. In this thesis, I will try to find out whether the activation method for pupils is more appropriate than frontal teaching and compare what results the pupils achieved when discussing the same amount of instruction by both methods.

Klíčová slova: výuková metoda, učení v pohybu, aktivizující metody, Rámcový vzdělávací program, mezipředmětové vztahy, zeměpis, Austrálie a Oceánie, Teaching method, learning in motion, activating method, Framework educational program, Inter-subject relations, Geography, Australia and Oceania

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Petráková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:04, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz