Theses 

Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje – Ing. Jana Laštůvková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Doctoral programme / field:
Economic policy and administration / Finance

Ing. Jana Laštůvková

Doctoral thesis

Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje

The liquidity of commercial banks in the context of current development.

Abstract: Práce se zaměřuje na likviditu vybraných bankovních sektorů a jejich determinanty. Vybranými bankovními sektory jsou Česká republika, Slovensko a Slovinsko. V teoretické rovině je za pomocí odborných studií rozebráno pojetí likvidity, možnosti jejího měření a studie zabývající se determinanty likvidity. Jádro práce tvoří analýza vývoje likvidity pomocí metody hrubých toků likvidity a následné určení determinantů vypočtených likvidních toků pomocí panelových regresí. Mezi zvolenými regresory vystupují veličiny na všech úrovních, přes makroekonomické veličiny až po veličiny na úrovni jednotlivých bank. Výsledky prokázaly podstatný vliv velikosti banky a vliv makroekonomického prostředí, včetně vlivu krize, v podobě nižší tvorby a vyššího odlivu likvidity.

Abstract: The thesis focuses on the liquidity of the selected banking sectors and their determinants. The selected banking sectors represent the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. In the theoretical level are described forms of liquidity, possibilities of the liquidity measurement and studies dealing with the liquidity determinants. The core of the work consists of the liquidity analysis according to the method of the gross liquidity flows and subsequently, detection of the determinants affecting the calculated liquidity flows using a panel regression analysis. Among the selected regressors are values at all levels, through the macroeconomic variables to variables at the individual bank level. The results showed a significant effect of the bank's size and influence of the macroeconomic environment, including the impact of the crisis, in the form of lower creation and higher outflow of liquidity.

Keywords: měření likvidity, hrubé toky likvidity, tvorba a odliv likvidity, Bankovní likvidita, celková realokace, determinanty likvidity

Keywords: Bank liquidity, liquidity measurement, gross liquidity flows, creation and outflow of liquidity, total reallocation, liquidity determinants

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/44204 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 00:42, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz