Theses 

Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje – Ing. Jana Laštůvková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Ing. Jana Laštůvková

Disertační práce

Likvidita obchodních bank v kontextu současného vývoje

The liquidity of commercial banks in the context of current development.

Anotace: Práce se zaměřuje na likviditu vybraných bankovních sektorů a jejich determinanty. Vybranými bankovními sektory jsou Česká republika, Slovensko a Slovinsko. V teoretické rovině je za pomocí odborných studií rozebráno pojetí likvidity, možnosti jejího měření a studie zabývající se determinanty likvidity. Jádro práce tvoří analýza vývoje likvidity pomocí metody hrubých toků likvidity a následné určení determinantů vypočtených likvidních toků pomocí panelových regresí. Mezi zvolenými regresory vystupují veličiny na všech úrovních, přes makroekonomické veličiny až po veličiny na úrovni jednotlivých bank. Výsledky prokázaly podstatný vliv velikosti banky a vliv makroekonomického prostředí, včetně vlivu krize, v podobě nižší tvorby a vyššího odlivu likvidity.

Abstract: The thesis focuses on the liquidity of the selected banking sectors and their determinants. The selected banking sectors represent the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. In the theoretical level are described forms of liquidity, possibilities of the liquidity measurement and studies dealing with the liquidity determinants. The core of the work consists of the liquidity analysis according to the method of the gross liquidity flows and subsequently, detection of the determinants affecting the calculated liquidity flows using a panel regression analysis. Among the selected regressors are values at all levels, through the macroeconomic variables to variables at the individual bank level. The results showed a significant effect of the bank's size and influence of the macroeconomic environment, including the impact of the crisis, in the form of lower creation and higher outflow of liquidity.

Klíčová slova: měření likvidity, hrubé toky likvidity, tvorba a odliv likvidity, Bankovní likvidita, celková realokace, determinanty likvidity

Keywords: Bank liquidity, liquidity measurement, gross liquidity flows, creation and outflow of liquidity, total reallocation, liquidity determinants

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/44204 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz