Martin Jakubec

Diplomová práce

Nahrazení výlisku plastovým 3D modelem pro vytvoření a ověření měřícího programu pro souřadnicový stroj

Replacing a Mold With a 3D Plastic Model to Create and Validate a Coordinate Machine Measuring Program
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi spojení a 3D tiskem modelu výlisku rozděleného na více částí. Úvodní část diplomové práce představuje nejpoužívanější technologie aditivní výroby a nejpoužívanější materiály pro technologii FDM. Experimentální část se již zabývá návrhem možných spojení, která jsou následně aplikována přímo do modelu výlisku. Po vytisknutí jednotlivých částí modelu a jejich úspěšném …více
Abstract:
The master thesis deals with the possibilities of connection and 3D printing model mold divided into several parts. The introductory part of the thesis presents the most used technologies of additive production and the most used materials for FDM technology. The experimental part deals with the design of possible connections, which are then applied directly to the molding model. After the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Kratochvíl
  • Oponent: Jiří Hajnyš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie