Michaela Bartlová

Bachelor's thesis

Hry a říkadla pro předškolní taneční výchovu

Games and Rhymes fro pre-school and dance Education

Abstract:
Tato práce zprostředkovává ucelený pohled na lidové tradice, zvyky, hry, písně a básně se zaměřením na předškolní výchovu a výchovu v 1. a 2. třídách základních škol. Celá práce je rozdělená na čtyři období, a to na jaro, léto, podzim a zimu. V každém období jsou vysvětleny základní tradice a zvyky, dále pak ukázky básní a písní nejčastěji z knihy Karla Plicky Český rok. Na konci každého období jsou …more
Abstract:
The bachelor thesis mediates a comprehensive view of folk traditions, customs, games, songs and poems with a special focus on motion education in the preschool period and the following first two years at primary schools. The work is divided according to four seasons ? spring, summer, autumn and winter. For each season the basic folk traditions and customs are described, as well as poems and songs, …more
 

Keywords

tanec

Keywords

taneční hry
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Marie FRIČOVÁ
  • Reader: Jiřina RÁKOSNÍKOVÁ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna