Filip Časnocha

Bakalářská práce

Zabezpečení informací v RFID tagu

RFID Tag Protection
Anotace:
Práce popisuje základní informace o technologii RFID. Tedy princip funkčnosti technologie a základní popis RFID transpondéru s jeho vlastnostmi. Určitý prostor je věnován i standardům. To znamená historický vývoj, současné standardy a trend vývoje. Hlavní část práce se zaměřuje na zabezpečení informací na RFID tagu. Jsou rozepsány různé metody zabezpečení proti neoprávněnému čtení a zápisu. Je zde …více
Abstract:
This work describes the basics of RFID technology. Thus, the principle of operation and basic description of the technology of RFID transponders with its properties. Some space is devoted to the standard. That is the historical development, current standards and trend development. The main part of the work aims at security information on the RFID tag. Here are presented different methods of protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Oldřich Kodym
  • Oponent: Pavel Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management