Michael Martin

Diplomová práce

Stavebně technologický projekt - Kontaktní zateplovací systém - technologický postup včetně vyhodnocení materiálových variant

Insulation System - Technological Process Including Evaluation of Material Variants
Anotace:
Tématem diplomové práce je stavebně technologický projekt a technologický postup kontaktního zateplovacího systému včetně vyhodnocení materiálových variant na objektu administrační budovy. V diplomové práci jsem vypracoval technologický postup pro realizaci kontaktního zateplovacího systému s izolantem EPS 100F a porovnal s dalšími dvěma variantami kontaktního zateplovacího systému. Varianty zateplovacího …více
Abstract:
Theme of this thesis is the technological project and technological procedure of the insulation system concerning evaluation of material variants of the administration object. In the thesis I made technological procedure of the realization insulation system with insulate EPS 100F and compare with two another variants insulation system. Variants of the insulation system are designed by recommended values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Hana Ševčíková
  • Oponent: Pavel Řihák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava