Ivana Aujezdská

Diplomová práce

Odpadové hospodářství města Kryry

Waste Management in the City of Kryry
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám tématikou odpadového hospodářství v městě Kryry. V úvodu mé práce jsem si stanovila dva předpoklady, které mám zájem v diplomové práci objasnit. Druhá kapitola pojednává o problematice komunálních odpadů, popisuji zde způsoby nakládání s odpady a platnou legislativu související s odpadovým hospodářstvím v městě Kryry. Třetí kapitola pojednává o charakteristice města …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the theme of waste management in Kryry. At the beginning of my work, I set two assumptions which I'm interested in the thesis to explain. The second chapter deals with the issue of municipal waste, I describe methods of waste management and the applicable legislation related to waste management in Kryry. The third chapter discusses the characteristics of the city Kryry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Alena Labodová
  • Oponent: Jitka Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů