Mgr. Jan Hermann

Diplomová práce

Materiální právní stát jako justiciabilní koncept: rozbor judikatury Ústavního soudu ČR

Justiciability of the Material Rechstaat in the Case Law of the Constitutional Court of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem materiálního právního státu. Cílem práce je zjištění, zda a do jaké míry je v českém právním systému daný koncept uplatňován. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část, přičemž v teoretické části jsou postupně rozebrány pojmy právní stát a vláda práva, jakož i rozdíly mezi formálním a materiálním pojetím právního státu. V empirické části je zprvu provedena …více
Abstract:
The thesis deals with the concept of a material legal state. The aim is to determine whether and to what extent the concept is applied in the Czech legal system. The thesis is divided into theoretical and empirical part, whereas the theoretical part gradually analyses the terms legal state and the rule of law, as well as the differences between formal and material concept of the legal state. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta