Theses 

Nástroj pre podporu ITIL – Martin Gajdičiar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Martin Gajdičiar

Bakalářská práce

Nástroj pre podporu ITIL

Tool for ITIL Processes

Anotace: Práca sa zaoberá vývojom demonštračného informačného systému v programovacom jayzku Java EE. IS je určený na podporu ITIL procesov. Obsahuje správu používateľov, skupín, rolí a práv spolu s incident management a problem management modulom. Hlavnou náplňou vývoja bolo využitie rôznych komponentov založených na technológii JSF 2.0 a demonštrácia ich reálneho nasadenia. Dôraz bol kladený aj na dôležité aspekty IS, ako napríklad bezpečnosť, použiteľnosť akejkoľvek databázovej vrstvy, viac užívateľský prístup a celkovú funkčnosť. Práca obsahuje popis jednotlivých vrstiev IS, ich prepojenie a implementáciu, spolu s popisom použitých komponentov a rôznych problémov.

Abstract: The aim of this thesis is a develompment of information system under the Java EE programming language. The main role of the developed system is to support ITIL processes. IS manages user, group, role and permission administration and contains incident management and problem management module. The main intent during the develompment of this IS was to use different components developed under the JSF 2.0 technology and to demonstrate their usage. Development was focused on important parts of an IS like security, ability to use any database layer, multi-user accessibility and overall functionality. Thesis contains description of IS layers, their logical connection and implementation along with description of used components and different problems.

Klíčová slova: JSF 2.0, Java EE, Primefaces, ITIL, IS, Service Desk

Keywords: JSF 2.0, Java EE, Primefaces, ITIL, IS, Service Desk

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Milan Pohančeník
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 05:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz