Theses 

Problematika patologického vztahu k jídlu se zaměřením na závislost na jídle – Helena PIPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Helena PIPOVÁ

Bakalářská práce

Problematika patologického vztahu k jídlu se zaměřením na závislost na jídle

Isuue of patholological relationship to food with concentration on food addiction

Anotace: Práce je přehledem patologických vztahů k jídlu, s užším zaměřením na závislost na jídle. Teoretická část je věnována obecně se vyskytujícím narušením ve vztahu k jídlu. Následně jsou obecně vymezeny poruchy příjmu potravy, konkrétně záchvatovité přejídání. Další kapitoly se podrobně věnují fenoménu závislosti na jídle a jsou v nich popsány biologické, psychologické, sociální a spirituální aspekty této nemoci. Teorii uzavírá kapitola věnující se možnostem léčby, zvláště svépomoci. Cílem výzkumu bylo zmapování života lidí závislých na jídle a popis jejich vztahu k jídlu. V rámci výzkumu byly zformulovány čtyři výzkumné otázky. Jako metodologický přístup byl zvolen přístup kvalitativní. Získaná data byla dále analyzována prostřednictvím metody obsahové analýzy. Respondenti byli členi svépomocné skupiny Anonymních přejídačů. V rámci popisu a interpretace výsledků jsem došla k závěru, že existují významné podobnosti v primárních rodinách závislých, především v jejich narušeném vztahu s matkou. Respondenti vykazovali podobné charakteristiky ve vztahu k jídlu a popsali svou abstinenci a oblasti jejich života, které jsou jejich závislostí na jídle nejvíce zasaženy.

Abstract: The work is an overview of pathological eating attitudes, mainly focusing on food addiction. The theoretical part is concerned with generally occurring disruptions of eating habits. In the secondary part, eating disorders in general and specifically the binge eating disorder are defined. Further chapters discuss the food addiction phenomenon and describe its biological, psychological, social and spiritual aspects. The theoretical part concludes with a chapter that deals with the possibilities of treatment, especially self-help. The aim of this research was to observe the lives of food addicts, and to describe their eating attitudes. For the research, four questions were formulated and a qualitative methodological approach was chosen. The collected data was further analysed using the content analysis method. The respondents were members of the self-help groups of Overeaters Anonymous. Using the description and interpretation of the results, I came to the conclusion that there are significant similarities among the primary families of the addicts, especially when damaged relationships with their mothers are considered. The respondents reported similar characteristics of food addiction, described their abstinence and also the most affected areas of life.

Klíčová slova: patologický vztah k jídlu, závislost na jídle, Overeaters anonymous, obsahová analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PIPOVÁ, Helena. Problematika patologického vztahu k jídlu se zaměřením na závislost na jídle. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz