Pavlína HAVRLANTOVÁ

Bakalářská práce

Motivace a bariéry ve vzdělávání osob dlouhodobě vyloučených z pracovního procesu

Motivation and barriers in the education of persons, who are long term excluded from the labor process.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá motivací a bariérami ve vzdělávání dospělých dlouhodobě vyloučených z pracovního procesu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou definovány pojmy, které se pojí s touto problematikou. Jsou zde popsány nejčastější typy bariér a motivační faktory ve vzdělávání dospělých a vybrané průzkumy související s danou problematikou. V praktické části je …více
Abstract:
This thesis deals with motivation and barriers in adult education in the long term exclusion from the labor market. It consists of a theoretical and practical part. The first part defines terms that are associated with this issue. The most common types of barriers and motivating factors in adult education and selected surveys related to the issue are described there. The practical part uses a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVRLANTOVÁ, Pavlína. Motivace a bariéry ve vzdělávání osob dlouhodobě vyloučených z pracovního procesu. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta