Theses 

Supervize a její přínos pro sociální pracovníky vybraného azylového domu pro ženy a matky s dětmi – Bc. Petra Pastorková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Pastorková

Diplomová práce

Supervize a její přínos pro sociální pracovníky vybraného azylového domu pro ženy a matky s dětmi

Supervision and its beneficial outcomes for social workers of a selected shelter for women and mothers with children

Anotace: Supervize poskytuje v organizacích pracovníkům prostor pro společnou diskusi o své práci. Je nástrojem k hledání řešení různých pracovních i osobních problémů, k odhalení překážek při vykonávání své profese, dále zvyšuje u sociálních pracovníků odolnost v náročných situacích při jednání se svými klienty, přispívá k jejich dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a současně patří k jednomu z nejlepších preventivních opatření proti syndromu vyhoření. Cílem této diplomové práce je zmapovat supervizi a jaký přínos od supervize očekávají sociální pracovníci vybraného Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Teoretická část vymezuje pojmy supervize, očekávání v supervizi, sociální pracovník, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Metodologická část popisuje výzkumnou strategii, výběr výzkumného vzorku, průběh výzkumu, metody sběru a další rysy výzkumu. Interpretační část se věnuje zodpovězení jednotlivých dílčích výzkumných otázek a pomocí nich následně zodpovězení na hlavní výzkumnou otázku.

Abstract: Supervision provides employees of an organization with the opportunity to discuss their work. It is a tool to find solutions to various work and personal problems, to detect obstacles in practicing their profession, it also increases social workers resilience to difficult situations when dealing with their clients, contributes to their further personal development and at the same time is one of the best burnout prevention measures. The aim of this thesis is to monitor supervision and what benefits are expected from the supervision by social workers of a selected shelter for women and mothers with children. The theoretical part defines terms of supervision, expectations in supervision, social worker, shelter for women and mothers with children. The methodological part describes the research strategy, selection of the research sample, research process, collection methods and other aspects of the research. The interpretative section is devoted to answering individual research questions which are used to answer the main research question.

Klíčová slova: supervize, supervizor, supervidovaný, supervizní kontrakt, přínos, očekávání, sociální pracovník, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi supervision, supervisor, supervisee, supervision contract, benefits, expectations, social worker, shelter for women and mothers with children

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz