Mgr. Zuzana Hartmanová

Bakalářská práce

Uspokojování potřeb klientů v sociálně aktivizačních službách pro seniory

Meeting the Needs of Clients of Social Activation Services for the Elderly
Anotace:
Práce se zabývá uspokojováním potřeb klientů v Senior Klubu, který je sociálně aktivizační službou pro seniory ve srovnání s uspokojováním potřeb klientů v Klubu Aktivních Seniorů(KLAS), který je volnočasovou a vzdělávací aktivitou. Oba kluby fungují ve stejné organizaci. V teoretické části jsou vymezeny klíčové pojmy – senior, potřeby, uspokojování potřeb, Senior Klub,KLAS. Využita byla kvalitativní …více
Abstract:
This thesis is concerned with meeting the needs of clients in the Senior Club, which is a social activation services for elderly in comparision to meeting the needs of clients in the Club of Active Seniors (KLAS), which is a leisure and educational activity. Both clubs operate in the same organization. The theoretical part defines key terms – senior, needs, meeting the needs, Senior Club, KLAS. Used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Faktorová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií