Tomáš Zelený

Master's thesis

Kondenzační parní turbína pro spalovnu odpadů

Condensing Steam Turbine for Waste Incinerator
Abstract:
Tématem této diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbíny pro spalovnu odpadů s výkonem 70 MWe bez příhřevu páry. V práci je na úvod vypočtena tepelná bilance zapojení turbíny ve variantách (A) a (B). Dále je vybráno tepelné schéma s nižší měrnou spotřebou tepla pro návrh a optimalizaci průtočné části. V další části jsou určeny délky oběžných a rozváděcích lopatek. Poté ověřeny jejich závěsy …more
Abstract:
The topic of this disetration thesis is design of the single body steam turbine for waste incineration plant with a capacity of 70 MWe. At beginnig of thesis is calculation of heat balance diagram of the turbine in variants (A) and (B). Furthermore, is selectionof heat scheme with a higher efficiency for the design and optimization of the flow part,Followed by the specificication of length of blades …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Kamil Kolarčík
  • Reader: Josef Kovařík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava