Bc. Denisa Zlámalová

Bakalářská práce

Genetické faktory ovlivňující frekvenci výskytu t-haplotypu u myši domácí (Mus musculus)

Genetic factors affecting the frequency of t-haplotypes in the house mouse (Mus musculus)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je formou literární rešerše shrnout současné znalosti o t-haplotypu. Jedná se o sekvenci genů v proximální třetině chromozomu 17 děděných jako celek v důsledku čtyř paracentrických inverzí, které brání rekombinaci. Práce se zabývá unikátními vlastnostmi t-haplotypu, které mu svou kombinací umožňují udržet se v populaci ve stavu balancovaného polymorfismu. Zejména schopností …více
Abstract:
The goal of this thesis is to summarize current knowledge on the t-haplotype. It is a genomic segment located in the proximal third of chromosome 17 inherited as a whole due to four paracentric inversions which supress recombination. This thesis focuses on unique features of t-haplotype, which in combination give it the ability to maintain balanced polymorphism in populations. One of the best known …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
  • Oponent: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta