Bc. Jonáš Háger

Diplomová práce

Postoje členů čtyř mužských profesionálních basketbalových klubů k přítomnosti gay hráčů jako téma neformálního vzdělávání proti homofobii

Attitudes of members of four male professional basketball clubs to the presence of gay players as a topic of non-formal education against homophobia
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá homofobií ve světě českého mužského profesionálního basketbalu. Toto partikulární téma je českou akademickou obcí široce ignorováno a jeho pokrytí činí mou práci ojedinělou. Má práce reaguje na obrovskou podreprezentovanost gay sportovců v profesionálních kolektivních sportech a velmi časté homofobní projevy v tomto prostředí. Práce je rozdělena do dvou rovin. V první rovině …více
Abstract:
The present work deals with homophobia in the world of Czech male professional basketball. This particular topic is widely ignored by the Czech academic community and its coverage makes my work unique. My work responds to the huge underrepresentation of gay athletes in professional team sports and very frequent homophobic manifestations in this environment. The thesis is divided into two levels. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta