David Schaffner

Bakalářská práce

Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most

Slumping, North-facing Slopes in the Quarry Ležáky - Most
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou sesuvů na severních svazíchlomu Ležáky – Most v mostecké pánvi. Na konkrétním příkladě řešení problematikysesuvů nahlíží tato bakalářské práce do přírodních podmínek geologického útvaruzájmového území s objasněním příčin sesuvných projevů, kterým je věnována první částtéto práce.Druhá část práce je věnována možnostem řešení sanace území, vedoucí …více
Abstract:
Submitted thesis is concerned with the questions of landslides on the northernslopes of the Ležáky open-pit mine, Most coal basin. This thesis considers the naturalconditions of geological unit and its relations to the specific examples of landsliding,including its treatment.The second part of the thesis is devoted to the different possibilities of remeady ofthe present landslides having impact on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Martin Komín

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství