Lukáš Janíček

Diplomová práce

Univerzální zařízení pro aplikaci lokální hypotermie na oblasti kloubů

Universal Device for Local Hypothermia Application on Areas of Joint's
Anotace:
Obsahem diplomové práce je návrh chladicího zařízení pro léčebné účely v pooperačním procesu zejména kolenního kloubu. Na rešeršní část – State of the Art, ve které je uveden význam chlazení a dosavadní způsoby chlazení navazuje metodický postup návrhu zařízení – upřesnění zadání, stanovení požadavků, funkční struktura, morfologická matice, hrubá a čistá stavební struktura pro chladicí bandáž a řídicí …více
Abstract:
The content of the master thesis is the design of a cooling device for medical purposes in the postoperative process, especially the knee joint. To the search section – State of the Art which explains the importance of cooling and the existing methods of cooling follows the methodical process of the device design – specification assignment, determination of requirements, functional structure, morphological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Noga
  • Oponent: David Jablonský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava