Josef Pros

Bachelor's thesis

Pracovní rizika při ČPHZ

Occupational hazards in ČPHZ
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá přezkoumáním hodnocení pracovních rizik při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Východiskem jsou protokoly a závěrečné zprávy z vyšetření mimořádných událostí, pracovních úrazů a hodnocení rizik. Bakalářská práce v úvodní teoretické části shrnuje základní právní požadavky, popisuje zavedený systém řízení a bodovou metodu hodnocení rizik. V praktické části …more
Abstract:
This thesis deals with the examination of occupational risk assessment activities in underground mining. The article is based on protocols and final reports from incidents of occupational accidents and risk assessment. Bachelor thesis in the introductory theoretical part summarizes the basic legal requirements, describes the management system and punctual method of risk assessment. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Jaroslava Koudelková
  • Reader: Josef Porazil

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava