Petr Krátký

Master's thesis

Návrh úprav křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní v Olomouci

Design of Modifications of Intersection Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní in Olomouc-City
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je řešení obtížné dopravní situace na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní v Olomouci ve vazbě na zavedení omezení některých pohybů v sousední křižovatce Hraniční – Čajkovského. Na základě dopravního průzkumu byly zjištěny všechny potřebné dopravně-inženýrské charakteristiky a určena prognóza dopravy ve výhledovém roce, která byla podkladem pro návrhy konceptů …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with problematic traffic situation of intersection Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní in Olomouc in connection with setting up limitations of some traffic activities at the neighbouring intersection Hraniční - Čajkovského. Based on the traffic research all necessary traffic-engineering characteristics were discovered and the prognosis of traffic in forthcoming year was determined …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedúci: Vladislav Křivda
  • Oponent: Martin Luňáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / odbor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby