Klára Bosáková

Master's thesis

Přeložka silnice I/57, v blízkosti obcí Pitárné - Vysoká

Relaying of Road I/57, Near to village Pitarne - Vysoka
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je návrh tří možných variant rekonstrukce silnice I/57 v blízkosti obcí Pitárné – Vysoká. Ve všech třech variantách byly navrženy trasy se třemi směrovými oblouky. Návrh varianty A vychází z územního plánu. Varianty B a C byly dále upraveny tak, aby i jejich výškové řešení bylo přijatelnější. Zároveň došlo k úpravě stávajících křižovatek a také musely být navrhnuty sjezdy …viac
Abstract:
The subject of this theses is to design three possible options for reconstruction of the I/57 road nearby Pitárne - Vysoká village. In all options have been proposed route with three directional arches. Version A is based on spatial plan. Variants B and C were adjusted to their height to more acceptable solution. Meanwhile serving of existing crossroads was edited and also descents had to be designed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedúci: Jan Petrů
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava