Petr Šindel

Diplomová práce

Systém pro dynamickou tvorbu formulářů založený na ASP.NET MVC 3

System for Dynamic Forms Building Based on ASP.NET MVC 3
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provedení analýzy a implementace systému pro tvorbu dynamických formulářů za využití technologie ASP.NET MVC3. Tento systém má umožnit jednoduchou a přehlednou správu formulářů (akcí a dotazníků), které mohou jednotliví uživatelé vytvářet a následně je zpřístupnit ostatním uživatelům k přihlášení. Práce stručně shrnuje historii technologie MVC, kdy jsou uvedeny různé frameworky …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis and implementation of a system for creating dynamic forms using ASP.NET MVC3. This system should allow simple and transparent administration forms (actions and questionnaires) that individual users can create and then make them available to other users to log on. This thesis briefly summarizes the history of MVC technology and different frameworks using this technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Tomáš Kocyan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava