Lucie Obrtelová

Bachelor's thesis

Evropská investiční banka a její role v institucionálním systému Evropské unie

European Investment Bank and Its Role in Institutional System of the European Union
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rolí Evropské investiční banky v institucionálním systému Evropské unie. EIB, jakožto banka Evropské Unie a podpůrný orgán pro vykonávání politiky hospodářské a sociální soudržnosti, má za cíl přispět k rozvoji vnitřního trhu EU. Jelikož v novém programovém období 2014 – 2020 finanční nástroje, jejichž správcem je povětšinou EIB, nabývají na větším významu, je zde předpoklad …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role of the European Investment Bank in the institutional system of the European Union. EIB, the European Union's bank as a subsidiary body to carry out the policy of economic and social cohesion aims to contribute to the development of the EU internal market. Because the new programming period 2014 – 2020 financial instruments, whose manager is mostly EIB, take on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Iva Honová
  • Reader: Kamil Dorfler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava