Bc. Zuzana Ďuriová

Master's thesis

Projevy chudoby v regionech ČR

Manifestations of poverty in the regions of the Czech Republic
Abstract:
Záměrem diplomové práce je zmapování vývoje chudoby v regionech ČR. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou definovány pojmy chudoba a sociální vyloučení.Druhá část je zaměřena na mezinárodní pohled na chudobu,zejména z pohledu EU. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a cílem diplomové práce je zjistit, zda se situace v ČR po roce 2010 …more
Abstract:
Purpose of this diploma thesis is mapping development of poverty in the Czech regions. Diploma thesis is divided in three chapters. First part include definitions of poverty and social exclusion. Second part is focused on international view on poverty, important is the point of view of Europe Union. The year 2010 was called European year for combating poverty and social exclusion and the goal of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ďuriová, Zuzana. Projevy chudoby v regionech ČR. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní