Iva Vlčková

Diplomová práce

Dopravní obslužnost v Pardubickém kraji

Transport Services in the Pardubice Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce je charakterizovat dopravní obslužnost v Pardubickém kraji. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů dopravy, je uvedena charakteristika dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. V kapitole je podrobněji popsána dopravní politika státu, její hlavní úkoly a financování dopravní infrastruktury a dále je obecně popsán integrovaný dopravní systém. Druhá část …více
Abstract:
The subject of diploma thesis is characterizes the transport services in Pardubice Region. The first part of the thesis is focussed on explaining the basic concepts of transport, characteristics of transport infrastructure and transport services is listed in the this part. The chapter describes in detail the state transport policy, its main tasks and financing of transport infrastructure and next is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Eliška Skřídlovská
  • Oponent: Ladislav Filipi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava