Mgr. Vladimír Lambert

Master's thesis

Odvolání jakožto řádný opravný prostředek v trestním řízení

The Appeal as Regular Correcting Fund in the Penal Proceeding
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá postavením odvolání jako řádného opravného prostředku v trestním řízení. Vymezuje pozici tohoto institutu v rámci českého práva a popisuje související postupy účatníků řižení i soudů na základě analýzy platných předpisů a judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ČR. Součástí práce je také srovnání se slovenskou úpravou a návrhy de lege ferenda.
Abstract:
This thesis deals with possition of appeal as regular correcting fung in penal proceeding. It defines its status in Czech criminal law and describes related procedures of parties as wel as courts based on analysis of aplicable law and case law created by High Court and Constitutional Court of Czech republic. Part of the thesis also makes comparison with Slovakian legislation and suggestions de lege …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta