Theses 

Integrace Ukrajinců v Českých Budějovicích – Bc. Veronika ŠILLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bc. Veronika ŠILLEROVÁ

Diplomová práce

Integrace Ukrajinců v Českých Budějovicích

Integration of Ukrainians in České Budějovice

Anotace: Diplomová práce nese název Integrace Ukrajinců v Českých Budějovicích. Teoretická část práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy tématu integrace cizinců, jako je například migrace, imigrant či azylant. Druhá kapitola se vztahuje k pojmu integrace, která je podrobně definována. Třetí kapitola popisuje integrační politiku v České republice. Právní úpravě a dvěma základním zákonům upravujícím tuto problematiku je vyhrazena čtvrtá kapitola. Pátá kapitola pak ukazuje cizince v České republice z pohledu čísel a statistik. Obsahem šesté kapitoly je základní charakteristika ukrajinských imigrantů v ČR a poslední, tedy sedmá kapitola, se věnuje organizacím zaměřeným na pomoc cizincům v Českých Budějovicích. Cílem práce je zjistit, jaká pozitiva a negativa ve vyskytují při integraci Ukrajinců v Českých Budějovicích. Byly stanoveny tyto dvě výzkumné otázky: VO1: Jaká pozitiva a negativa se vyskytují v integraci Ukrajinců žijících v Českých Budějovicích? VO2: Využívají Ukrajinci v Českých Budějovicích organizace zaměřené na pomoc cizincům?. Výsledky týkající se první výzkumné otázky ukázaly několik pozitiv i negativ, která lze vysledovat při integraci Ukrajinců v Českých Budějovicích. Hlavní negativa se projevila v oblasti znalosti jazyka - problém s výslovností některých hlásek (ř), nesrozumitelnost zákonů a odbornějších textů, psaní háčků a čárek či vyplňování formulářů. Z rozhovorů vyplynula v této oblasti i pozitiva. Doporučují najít si mezi Čechy přátele a komunikovat s nimi, neuzavírat se pouze uvnitř ukrajinské komunity a zapojit se do pracovního procesu, což podle nich výrazně zlepší jejich jazykovou znalost. Pro zlepšení úrovně čtení a psaní si čtou dětské pohádky, jednoduché časopisy, píší si deníky, případně si dopisují s přáteli v českém jazyce. V oblasti ekonomické a sociální soběstačnosti jsem se zaměřila na dvě oblasti zaměstnání a bydlení. V oblasti zaměstnání se vyskytuje hned několik závažných problémů. U drtivé většiny informantů neodpovídá jejich zaměstnání vzdělání získanému na Ukrajině. S tím souvisí problém sehnat zaměstnání u vysokoškolsky vzdělaných imigrantů. Setkali se i s diskriminací u výběrových řízení z důvodu jejich původu. Pozitivem je, že pro méně vzdělané imigranty není složité sehnat zaměstnání a že všichni informanti jsou také spokojeni se svým platovým ohodnocením. Také v oblasti bydlení z rozhovorů vyplynulo několik negativ. V tomto případě však informanti nehovořili o své vlastní zkušenosti, ale o zkušenosti svých známých. Jedná se především o problémy s pronajímateli bytů. Sami informanti jsou se svým bydlením spokojení a uvádějí, že pro ně není problém sehnat si odpovídající bydlení, což jsou jednoznačná pozitiva. V oblasti orientace ve společnosti a kultuře je podle většiny dotazovaných hlavním negativem špatná orientace imigrantů v zákonech, jejich nedostatečné právní povědomí. Současně nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem s nimi jednají mnozí zaměstnanci českých úřadů. Kultura je podle nich podobná, ale vnímají zásadní rozdíly v důležitých záležitostech, jako je rodina a rodinný život, vedení dětí ke vzdělání a také jim vadí slavení svátků v jinou dobu, než na kterou jsou z domova zvyklí. Vztahy mezi majoritou a menšinou byly dalším okruhem zkoumání. Negativa se vyskytují i zde, a to v podobě stydlivosti Ukrajinců při navazování konverzace s Čechy, vadí jim také malá aktivita ze strany státu v oblasti budování dobrých vztahů mezi oběma národy a také nezájem Čechů o navazování konverzace či přátelských vztahů s nimi. Pozitivy, která by zmíněná negativa mohla zmírnit, j

Anotace: sou multikulturní akce, které by mohl stát pořádat za účelem zlepšení vztahů Čechů k jiným kulturám a podpora multikulturní výchovy už na základních školách. Druhá výzkumná otázka se týká pomáhajících organizací. Ukázalo se, že mnozí imigranti tyto organizace téměř neznají, a tudíž jejich služby nevyužívají.

Abstract: The diploma thesis is named Integration of Ukrainians in České Budějovice. The first chapter explains the basic concepts related to the topic of integration of foreigners, such as migration, immigrant or refugee. The second section refers to the concept of integration, which is defined in detail. The third chapter describes the integration policy in the Czech Republic. The fourth chapter is dedicated to legislation and two basic laws governing this issue. The fifth chapter concerns foreigners in the Czech Republic in terms of numbers and statistics and sixth chapter includes basic characteristic of Ukrainian immigrants in the country. The last chapter is devoted to organizations aimed at helping foreigners in the České Budějovice. The aim is to find out what the positives and negatives are in the integration of Ukrainians in the České Budějovice. They were provided the following two research questions: 1. What are the positives and negatives in the integration of Ukrainians living in the České Budějovice? 2. Do Ukrainians attend some organization focused on helping foreigners in the České Budějovice? Results related to the first research question revealed some positives and negatives that occur in the integration of Ukrainians in the České Budějovice. The main negatives were revealed in language skills - Problems with the pronunciation of certain letters (ř), incomprehensibility of laws and more technical texts, writing diacritics over letters or filling out forms. The interviews revealed some positives. For example, what can helps informants or could help the negatives be reduced or removed. They do not recommend settling down only with Ukrainians, but should find Czech friends and communicate with them and participate in the work process. It also helps to watch Czech TV and listen to radio. In the field of economic and social self-sufficiency, I focused on two areas - Employment and housing. In the field of employment there exist several serious problems. For the vast majority of informants their job does not correspond to the education acquired in the Ukraine. It is connected with young immigrants with university degree, who try to get a job. They met with discrimination at the interview because of their origin. The positive thing is the less-educated immigrants do not find it difficult to get a job and that all the informants are also satisfied with the salary. Several negatives were also shown in the housing sector, but informants were not talking about their own experiences, but the experiences of their friends. These are mainly problems with landlords who refuse to issue a certificate of accommodation for immigrants from the Ukraine. Informants are satisfied with their housing, and they say that is not a problem for them to get adequate housing, which are clear positives. According to informants in the field of society and culture is a major downside of poor orientation of immigrants in the law, in rights and duties and employee access at offices. Culture is, according to them, similar, but they see major differences on important matters such as the family and family life, how they lead children to education and they do not like celebrating festivals at a different time. Another part of research were relations between the majority and the minority. Negatives also occur in the form of shyness in Ukrainians when making conversation with Czechs, they also bothers them little activity from the government to promote good relations between nations and the lack of interest of the Czechs in establishing conversations and friendly relations with Ukrainians. Positives could be a multicultural event that the government could organize to improve relations between Czechs and other cultures and promoting inter-cultural education in elementary schools. The second research question concerns the organizations that are trying to help them. It turned out, immigrants do know about these organizations they do not attend t

Abstract: hem that much.

Klíčová slova: imigrant, integrace, Ukrajinci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42773 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŠILLEROVÁ, Veronika. Integrace Ukrajinců v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz