Václav Chrascina

Diplomová práce

Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32

Control of Technological Process through the STM32 Microcontroller
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vytvoření měřicího systému pro měření vzdálenosti s využitím laserového triangulačního dálkoměru společnosti RIFTEK, který je řízen mikrokontrolerem STM32F4 – Discovery. Výsledky měření jsou zobrazovány v uživatelské aplikaci, která byla naprogramována ve vývojovém prostředí Visual Studio. Komunikace mezi dálkoměrem a mikrokontrolerem je zajištěna pomocí průmyslové sběrnice …více
Abstract:
This thesis is focused on creating a measuring system with use of laser triangulation rangefinder from RIFTEK company, which is controlled by STM32F4 – Discovery microcontroller. Measurement results are displayed on user application, which was programmed in Visual Studio environment. Communication between rangefinder and microcontroller is secured by RS 485 fieldbus, communication with user computer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: David Fojtík
  • Oponent: Milan Mihola

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika

Práce na příbuzné téma