Theses 

Právo na spravedlivý proces v řízení o udělení dlouhodobého víza – Mgr. Markéta Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Vlková

Rigorózní práce

Právo na spravedlivý proces v řízení o udělení dlouhodobého víza

Right to a fair trial in a long-term visa procedure

Anotace: Práce se zabývá právem na spravedlivý proces v řízení o udělení víza podle zákona o pobytu cizinců, zejména jeho dílčím procesním právem v podobě práva na přístup k soudu. Pozornost bude zaměřena především na výluku soudního přezkumu rozhodnutí o neudělení víza. Cílem práce bude na základě provedené analýzy soudních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nálezů Ústavního soudu, které se výlukou soudního přezkumu rozhodnutí o neudělení víza zabývaly, kriticky zhodnotit vhodnost a správnost současného přístupu České republiky a jejích soudů k problematice vyloučení rozhodnutí o neudělení víza ze soudního přezkumu, jakožto i možnost ochrany ostatních procesních práv cizince ve vízovém řízení v případě výluky ze soudního přezkumu.

Abstract: This thesis deals with the right to a fair trial in a visa procedure under the Alies Act, in particular its partial procedural right in the form of a right of access to the court. Attention will be focused on the exclusion of the judicial review of the decision not to grant a visa. The aim of the thesis will be to critique the adequacy and correctness of the current approach of the Czech Republic and its courts on the issue of exclusion of the decision not to grant a visa from the judicial review, based on the analysis of the judgments of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court findings which excluded the judicial review of the decision to refuse the visa, as well as the possibility of protecting the other procedural rights of an alien in a visa procedure in the event of a for enclosure from judicial review.

Klíčová slova: Správní uvážení, cizinecké právo, dlouhodobé vízum, právo na spravedlivý proces, soudní přezkum, discretion, aliens law, long-term visa, right to a fair trial, judicial review.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2019
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz