Martin Šarlák

Master's thesis

Semiformálne modelovanie s využitím formálnych obmedzení a transformácie medzi notáciami procesov - notácia BPMN

Semiformal modeling using formal constraints and transformation between process notations - BPMN notation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou neformálního modelování podnikových procesů s využitím formálního přístupu. Konkrétním cílem práce je vytvoření webové aplikace, která modelovacími možnostmi připomíná dostupné, známé nástroje pro modelování podnikových procesů v populární notaci BPMN. Na rozdíl od nich však umožňuje také užitečné transformace mezi různými jazyky podporujícími modelování …more
Abstract:
This thesis deals with the problem of informal modeling of business processes using a formal approach. The specific goal is creation of a web application that uses modeling options to resemble available, well-known business process modeling tools in the popular BPMN notation. However, unlike them, it also allows useful transformations between different languages that support business process modeling …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2022
  • Supervisor: Svatopluk Štolfa
  • Reader: Jan Kožusznik

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava