Pavlína Kutíková

Diplomová práce

Srovnání nákladní silniční dopravy a železniční nákladní dopravy a jejich vliv na životní prostředí v ČR

Comparison of Freight Transport by Road and Rail Freight Transport and their Impact on the Environment in the Czech Republic
Anotace:
Práce je zaměřená na nákladní dopravu a to konkrétně na nákladní silniční dopravu a nákladní železniční dopravu. Úvodní kapitoly jsou věnované charakteristice nákladní silniční a železniční dopravy. Následuje popis vlivů na životní prostředí. Praktická část je věnovaná SWOT analýze a porovnání výhod a nevýhod daných druhů dopravy.
Abstract:
The work is focused on freight transport, especially for road freight transport and rail freight transport. Introductory chapters are devoted to the characteristics of road freight and rail freight transport. Following is description of the impact on the environment. The practical part is devoted to the SWOT analysis and advantages and disadvantages comparison of these types of transports.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Alena Labodová
  • Oponent: Jakub Wrzecionko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava