Bc. Radovan Šamalík

Diplomová práce

Modifikace základního ekvitermního řízení teploty topné vody v SCZT městské aglomerace.

The Modification of the Basic Equithermal Heating Water Temperature Control in a Centralised Municipal Heat Supply Systém.
Anotace:
Táto práca sa zameriava na prínos korekcie vykurovacej krivky. V teoretickej časti je popísaný centrálny systém zásobovania tepla a rôzne spôsoby regulácie pre centrálny tepelný zdroj, vrátane regulácie, vyuţívajúcu ekvitermnú krivku. V praktickej časti je obsiahnuté riešenie ktoré upravuje vykurovaciu krivku tak, ţe k ekvitermnej krivke pridáva časovo závislé korekcie. Uvedené korekcie zaručujú, aby …více
Abstract:
This work is focusing on the contribution of the heating curve compensating. The theoretical part describes the central system of heat supply and other different regulation for the central heat source, including regulation uses equithermal curve. The practical part contains a solution which provides heating curve that the equithermal curve adds time-dependent compensating. Those compensating guarantee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013
Zveřejnit od: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šamalík, Radovan. Modifikace základního ekvitermního řízení teploty topné vody v SCZT městské aglomerace.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika

Práce na příbuzné téma