Ivona Kandlerová

Diplomová práce

Zhodnocení role místního poplatku za komunální odpad v obcích s rozšířenou působností v Olomouckém kraji

Evaluation of the Role of the Waste Collection Charge in the Municipalities with Extended Powers in Olomouc Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením místního poplatku za komunální odpad a problematikou odpadového hospodářství v obcích s rozšířenou působností Olomouckého kraje. Hlavním cílem této práce je zhodnotit postavení a vývoj místního poplatku za komunální odpad v obcích s rozšířenou působností v Olomouckém kraji v letech 2010-2017. Dílčím cílem je zhodnocení vývoje produkce komunálního odpadu v obcích …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the position of the waste collection charge and with the issue of waste management in the municipalities with extended competence in the Olomouc region. The main aim of this thesis is to evaluate the position and development of the waste collection charge in the municipalities with extended competence in the Olomouc region from 2010 to 2017. The partial aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava