Romana CHALOUPKOVÁ

Bachelor's thesis

Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci

The role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu - the concept of symbolic power
Abstract:
Ve své bakalářské práce se zabývám úlohou jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua a konceptem symbolické moci. Dále se zde zabývám koncepty Pierra Bourdieua, jako jsou habitus, sociální pole a druhy kapitálu. Bourdieuho myšlenky rozšiřuji o níže zmiňované autory. Má práce je psána v teoretickém rozměru. Dále zde taky využívám primární a sekundární literaturu. Autoři knih jsou Pierre Bourdieu …more
Abstract:
In his thesis deals with the role of language in power relations in the work of Pierre Bourdieu and the concept of symbolic power. It goes on to deal with the concepts of Pierre Bourdieu, such as habitus, social field and the types of capital. I extend Bourdieu's ideas to below mentioned authors. My work is written in a theoretical dimension. In addition, here too I use primary and secondary literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHALOUPKOVÁ, Romana. Úloha jazyka v mocenských vztazích v díle Pierra Bourdieua - koncept symbolické moci. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology