Theses 

Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice) – Bc. Michaela Boháčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Boháčová

Bakalářská práce

Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice)

The pronunciation problems of pupils of Russian language at elementary schools (with the case study of the Elementary School in Letovice)

Anotace: Bakalářská práce „Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice)“ se věnuje problematice výslovnosti na základních školách. Pro náš výzkum byla vybrána Základní škola v Letovicích. Cílem práce je odhalit to, které jevy v ruském jazyce činí žákům základní školy největší obtíže. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se uvádí, co je to fonetika, dále pak popis ruského a českého hláskového systému a artikulace jednotlivých hlásek v obou jazycích. Do práce je zahrnuta i didaktická část, která ve stručnosti shrnuje nácvik správné výslovnosti a práce s chybou. V praktické části práce potom následuje analýza zvukového materiálu, pořízeného od žáků Základní školy v Letovicích. Tato práce se zaměřuje zejména na ty jevy, které dělaly žákům největší problémy, a které jsou následně shrnuty v resumé této práce.

Abstract: The bachelor thesis "The pronunciation problems of pupils of Russian language at elementary schools (with the case study of the Elementary school in Letovice)" is focused on the pronunciation at elementary schools. The Elementary School in Letovice was selected as a model school for our research. The aim of the thesis is to find out which phenomena are causing the biggest issues to pupils of Elementary Schools. This thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part shows what phonetics is, and then describes the Russian and Czech phonetic system and the articulation of individual sounds in both languages. A didactic part, which briefly summarizes the pronunciation practice and work with errors, is also included in the thesis. In the practical part it is followed by analysis of audio material acquired from pupils of Elementary School in Letovice. This work mainly focuses on the phenomena which caused the pupils biggest problems and which are then summarized in a resume of this work.

Klíčová slova: Fonetika, přízvuk, hlásky, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, samohlásky, redukce, výslovnost, chyby ve výslovnosti, práce s chybami, metodika, nácvik fonetiky, učebnice, učitel, základní škola, začátečník, český jazyk, ruský jazyk, Phonetics, accent, sound, hard consonants, soft consonants, vowels, reduction, pronunciation, errors in pronunciation, work with errors, methodology, rehearsal of phonetics, textbooks, teacher, Elementary school, beginner, Czech language, Russian language

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natalia Naumova

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz