Bc. Lucie Hradilová

Bakalářská práce

Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra

Fine-scale spatial variation in site factors in oak forests and its relationship to herb layer species composition
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnotit maloškálovou variabilitu vybraných stanovištních faktorů (pH půdy, vlhkost, světlo) a jejich vliv na vegetaci podrostu dvou různých dubových lesů – světlé doubravy a stinné dubohabřiny. Oba studované lesní porosty leží v okolí Brna. Na obou lokalitách bylo vytyčeno pět ploch velikosti běžných fytocenologických snímků (10 × 10 m), jež byly následně rozděleny na 25 dílčích …více
Abstract:
The aim of the study was to investigate fine-scale heterogeneity of the chosen environmental variables (soil pH, moisture, light conditions) and their relationship to understorey composition of two different kinds of oak forests. Both study sites were located in the surroundings of Brno. At each site, five larger plots sized like ordinary phytosociological forest plots (10 × 10 m) were sampled. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta