Bc. Lucie Hradilová

Bachelor's thesis

Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra

Fine-scale spatial variation in site factors in oak forests and its relationship to herb layer species composition
Abstract:
Cílem práce bylo zhodnotit maloškálovou variabilitu vybraných stanovištních faktorů (pH půdy, vlhkost, světlo) a jejich vliv na vegetaci podrostu dvou různých dubových lesů – světlé doubravy a stinné dubohabřiny. Oba studované lesní porosty leží v okolí Brna. Na obou lokalitách bylo vytyčeno pět ploch velikosti běžných fytocenologických snímků (10 × 10 m), jež byly následně rozděleny na 25 dílčích …more
Abstract:
The aim of the study was to investigate fine-scale heterogeneity of the chosen environmental variables (soil pH, moisture, light conditions) and their relationship to understorey composition of two different kinds of oak forests. Both study sites were located in the surroundings of Brno. At each site, five larger plots sized like ordinary phytosociological forest plots (10 × 10 m) were sampled. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Holubová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta