Pavel Szotkowski

Diplomová práce

Kategorizace prací v nové výrobní hale sušenek pro zajištění bezpečnosti

Categorization works in the new production hall of biscuits for ensuring safety
Anotace:
Je zpracováno posouzení a zhodnocení rizikových faktorů, které ovlivňují zaměstnance společnosti, vyrábějící trvanlivé pečivo. Následně je provedeno zařazení všech pracovních pozic, které jsou ovlivněny rizikovými faktory, do jednotlivých kategorií dle platné legislativy. Na základě vyhodnocení rizik jsou navržena ochranná opatření k eliminaci nebo omezení působení rizikových faktorů a možného výskytu …více
Abstract:
In the thesis is elaborated assessment and evaluation of risk factors that effect employees of biscuit production company. Subsequently is performed classification of all work positions which are affected by risk factors into different categories according to applicable legislation. On the basis of the risk assessment are proposed corrective measures to eliminate or reduce the impact of risk factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Dušan Štepánik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství